CO NABÍZÍME

 

Výchovný poradce: Mgr. HANA PAVLÍČKOVÁ

 • poskytuje poradenskou pomoc dětem, rodičům a učitelům
 • řeší výchovné problémy a problémy s absencí, pomáhá třídním učitelům
 • koordinuje výchovné komise a některá poradenská setkání s rodiči
 • vede spisovou dokumentaci žáků s SVP
 • zajišťuje IVP u integrovaných žáků
 • zajišťuje péči o žáky s SVP, žáky nadané a žáky s neprospěchem
 • zajišťuje vyšetření žáků v Pedagogicko-psychologické poradně
 • poskytuje odborné informace z oblasti kariérového poradenství
 • organizuje podávání přihlášek na SŠ
 • spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními
 
 

Školní psycholog: Mgr. JIŘINA JUŘIČKOVÁ

Pro žáky a jejich rodiče:

 • poskytuje pro žáky individuální poradenství  v oblasti výukových potíží a vztahové problematiky
 • konzultuje se zákonnými zástupci žáků výukové a výchovné problémy
 • poskytuje krizovou intervenci
 • konzultuje s rodiči zprávy z poradenských zařízení
 • pečuje o integrované žáky
 • nabízí žákům a jejich zákonným zástupcům psychologické služby z oblasti kariérového poradenství a volby povolání 
 • provádí depistážní činnosti zaměřené na vyhledávání žáků s SPU i žáků nadaných

Pro pedagogické pracovníky:

 • konzultuje s učiteli problémy z oblasti výchovy a vzdělávání
 • podporuje spolupráci třídy a třídního učitele, zjišťuje sociální klima ve třídě
 • poskytuje krizovou intervenci
 • účastní se výchovných komisí, je přítomna na pedagogických radách

Spolupráce s dalšími institucemi:

 • koordinuje poradenské služby mimo školu a spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními a dalšími institucemi

 

Metodik prevence: Mgr. JARMIL MULLER

 • tvoří a realizuje minimální preventivní program – sleduje rizika vzniku a projevů sociálně patologických jevů a jejich řešení
 • realizuje a koordinuje aktivity zaměřené na prevenci záškoláctví, závislostí, agresivity a dalších sociálně patologických jevů
 • monitoruje sociálně patologické jevy či jejich rizika
 • poskytuje přímou pomoc žákům a jejich rodičům s rizikem či projevy sociálně patologických jevů
 • koordinuje spolupráci školy s Policií ČR, krizovými centry, kurátory a dalšími odborníky
 • spolupracuje při zajišťování besed, přednášek a aktivit pro třídní kolektivy
 • koordinuje vzdělávání pedagogických pracovníků
 • poskytuje informační a metodické materiály
 • aktivně spolupracuje s rodinou v případě krizové intervence

 

Speciální pedagog pro l.stupeň: Mgr. HANA MEZIHORÁKOVÁ

 

Speciální pedagog pro ll.stupeň: Mgr. LUDMILA ČOUPKOVÁ

 • odborně podporuje integrované žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, individuálně a skupinově pracuje se žáky
 • metodicky podporuje pedagogické pracovníky školy
 • koordinuje a metodicky vede pedagogické asistenty ve škole
 • spolupracuje s ostatními specializačními zařízeními
 • zajišťuje speciální pomůcky a texty pro žáky s SVP
 • poradensky a konzultačně pomáhá rodičům žáků
 • v případě potřeby poskytuje logopedickou péči