Individuální vzdělávací plán

INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN – tvorba

·         O IVP žádá písemně zákonný zástupce, pokud má žák v Doporučení pro vzdělávání  IVP doporučeno. Ředitel školy vydá písemné rozhodnutí o vzdělávání dle IVP.

·         Škola je povinna do 30 dnů od doručení Doporučení ke vzdělávání IVP vypracovat, projednat se zákonným zástupcem, který IVP podepíše a obdrží jeho kopii. Podpis IVP je zároveň informovaným souhlasem zákonného zástupce se vzděláváním podle daného IVP.

·         IVP sestavuje třídní učitel ve spolupráci s vyučujícími ostatních předmětů a speciálním pedagogem 1. a 2. stupně. Za celkové vypracování IVP a jeho předání zákonnému zástupci  zodpovídá třídní učitel.

·         IVP schvaluje ředitel školy a je uložen u výchovného poradce.

·         IVP je otevřený dokument, který může být doplňován a upravován během školního roku podle potřeb žáka.

 

INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN – zhodnocení

·         IVP je vyhodnocován 1x ročně (většinou v dubnu).

·         Za zhodnocení IVP odpovídá třídní učitel, seznámí s ním vyučující ostatních předmětů.

·         Vyhodnocení podepisuje zákonný zástupce a tím s ním souhlasí.

·         Zhodnocení IVP je uloženo u výchovného poradce.